HOME
  ABOUT US
 SERVICES
 CAREER
 CONTACT US
เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
 1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งสินค้าและติดตั้ง
 2. บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตของโรงงาน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลื่ยนแปลงค่าบริการและค่าอะไหล่โดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีถ้าเครื่องมีปัญหาฝ่ายช่างจะออกให้บริการภายใน 1 – 3 วัน
 5. ในช่วงระยะเวลารับประกันทางบริษัทฯ จะเข้าไปตรวจเช็คเครื่องจักรทุก ๆ 3 เดือน
 6. หากเกินระยะเวลาการให้รับประกันเครื่องจักร ทางบริษัทฯจะคิดเงินค่าอะไหล่ ที่เสียหาย และค่าบริการ
 7. ในกรณีที่เครื่องจักรหมดการรับประกันแล้วแต่ลูกค้าต้องการทำสัญญาต่อทางบริษัทฯจะคิดค่าตรวจเช็คเครื่อง 10,000 บาท / ปี โดยเข้าไปตรวจเช็ค 4 ครั้ง / ปี ทางบริษัทฯ จะคิดแต่ค่าอะไหล่ที่เสียหาย จะไม่คิดค่าออกไปบริการต่อครั้ง
เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน
 1. กรณีลูกค้าซื้อเครื่องจักรทุกรุ่นของบริษัท ไทยคริปตอน จำกัดแต่ใช้หิน-น้ำยา ของบริษัทฯอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากเกิดยางสึกกร่อน เพราะสินค้าบริษัทฯอื่นมีส่วนทำให้เครื่องจักรเกิดปัญหาดังกล่าวได้
 2. อาการเสียหายหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
 3. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม หรือความประมาทซึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุในคู่มีอการใช้เครื่อง
 4. เครื่องจักรซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆ ที่ไม่ใช่พนักงานจาก บริษัท ไทยคริปตอน จำกัด
 5. หมายเลขเครื่องถูกลบ ขีดฆ่า แก้ไขหรือทำลายและใบรับประกันเครื่องถูกแก้ไขหรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. ยกเว้นการรับประกันเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
 7. ยกเว้นการรับประกันลูกปืนแตกอันเนื่องมาจากเครื่องจักรไม่มีจารบี
หมายเหตุ หากเกิดปัญหาใด ๆ ในช่วงเวลารับประกัน 1 ปี โดยนับจากวันที่ซื้อหรือติดตั้ง กรุณาติดต่อขอรับบริการที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-2737-6480-8 ต่อ 101-102 โทรสาร 0-2737-6489-90

PRODUCT WARRANTY GUIDE

 1. The warranty period of this product is 1 year from the date of purchase covering both labor and parts.
 2. Only defected caused by production and manufacturing process are warranty.
 3. Thai Cripton Co.,Ltd reserve the right to change a service fee and the part for repairing.
 4. In case the machine has something wrong, it will be checked by THAI CRIPTON authorized technician within 1-3 days.
 5. In the warranty period THAI CRIPTON authorized technicians will be sent to check the machine 3 month / time.
 6. Thai Cripton Co.,Ltd reserve the right to charge a service fee for out of warranty repair / service of any nature and shall not be deemed liable if the condition are not met.
 7. For out of warranty period If the customer need more warranty period must pay 10,000 ฿ / Year and the customer will get free a service fee, THAI CRIPTON authorized technician will go to check the machine is broken.
THE FOLLOWING ARE NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY.
 1. The warranty does not cover for the rubber coating of every machine if the customers do not use Thai Cripton compound and media.
 2. Defect loose, damage or malfunction as a result of fire, flood or other nature accident or wrong usage of electrical supply & voltage.
 3. Damage resulting from accidents, misuse, maintenance, installation, alteration or modification, or failure of the purchaser to follow normal operating procedures outlined in the user manual.
 4. Repaired by any person other than a THAI CRIPTON authorized technician.
 5. If any equipment / product which has its serial number removed or made illegible and this warranty card is being altered defaced or erased in any manner whatsoever.
 6. Except warranty in case over current.
 7. Except warranty in case barring break because of there is no grease in machine.
Remark ; Customer Service Center Tel : 0-2737-6480-8 Ext.101-102 Fax : 0-2737-6489-90
Home  |  About Us  |  Services  |  Contact Us  |  Career
© 2005-2006 Thai Cripton CO.,LTD. All right reserved. E-Mail: tcc@thaicripton.co.th